Page 1 - December 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

Polski Kościół Rzymsko-Katolicki
                     Parafia Św. Agaty

                Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy


              th
       3239 South 9 Street, St. Louis, MO 63118-2629 · Phone/ Tel. 314-772-1603 · Fax 314-772-3979
             www.polishchurchstlouis.org · e-mail: parishoffice@polishchurchstlouis.org

                  Biuro Parafialne / Office Hours:  Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.

           MSZE św. po polsku                    MASSES in English
     Niedziela           10:00 & 12:00      Saturday Vigil         4:30 p.m.
     Piątek            19:00          Sunday             8:00 a.m.
       JEDNA MSZA św. po polsku o godz. 11:00!!!!    Weekdays            Mon-Thur 8:00 a.m.
               8 grudnia

    Drodzy Parafianie i Przyjaciele Św. Agaty!

    Rozpoczynając Adwent - czas przygotowań do radości Bożego Narodzenia chcemy z głębokości naszych serc zawołać
    „Przyjdź Panie Jezu”. Przyjdź Jezu do naszych serc by stawały się lepsze, piękniejsze na wzór Twego Serca; przyjdź Jezu do
    naszych rodzin by miłość, przebaczenie, cierpliwość i pokój zwyciężały; rozłam, niezrozumienie, grzech; przyjdź Jezu do
    naszej parafii i uczyń ją miejscem spotykania się z Tobą - Bogiem żywym i prawdziwym, żyjącym obecnie pośród nas;
    przyjdź Jezu do naszych krajów by Twoja miłość, sprawiedliwość, miłosierdzie wypełniały wszelkie braki naszej ludzkiej
    egzystencji tutaj na ziemi...Przyjdź Jezu wołamy z głębi naszych serc!!!! Przyjdź Jezu, bo dziś każdy z nas potrzebuje Twojej
    obecności; przyjdź Panie Jezu błagamy Cię!!! Przyjdź Panie Jezu i nie zwlekaj...Amen. Niech się tak stanie.
    Was wszystkich drodzy Parafianie i Przyjaciele proszę byście w swojej codzienności wołali: „Przyjdź Panie Jezu!!!” a Wasze
    serca uczynili miejscem, gdzie nasz Pan Jezus przyjdzie i pozostanie już na zawsze!!!
                            Do zobaczenia w drodze. – Ks. Hubert Zasada–Chrystusowiec


                            Dear Parishioners and Friends of our parish!!!

                            As we start Advent - the time to prepare for the joy of Christmas, from
                            the depths of our hearts we want to call "Come Lord Jesus". Lord Jesus,
                            come to our hearts so that they may become better and more beautiful in
                            the image of Your Heart; Lord Jesus, come to our families so that love,
                            forgiveness, patience and peace will prevail; split, misunderstanding,
                            sin; Lord Jesus, come to our parish and make it a place to meet with
                            You - the living and true God, who lives among us today; Jesus, come
                            to our countries so that Your love, justice, mercy fill all the deficiencies
                            of our human existence here on earth... Come, Lord Jesus, we cry from
                            the bottom of our hearts!!!! Come, Lord Jesus, because today each of us
    needs Your presence; Come Lord Jesus, we're begging you!!! Come Lord Jesus do not delay ... Amen. So be it.
    Dear parishioners and friends, in your everyday life please call, “Come Lord Jesus!!!” and make your hearts a place where our
    Lord Jesus will come and remain forever!!!
    See you during the journey.                   – Rev. Hubert Zasada – Society of Christ
   1   2   3   4   5   6