Page 2 - December 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 2

st
          1 grudnia 2019; 1 Niedziela Adwentu          December 1, 2019; 1 Sunday of Advent

    Pierwsze Czytanie   Iz 2, 1-5              First Reading    Is 2:1-5
    Drugie Czytanie   Rz 13, 11-14             Second Reading   Rom 13:11-14
    Ewangelia     Mt 24, 37-44              Gospel      Mt 24:37-44

    U progu Adwentu słowo Boże wzywa nas do czujności. Nadchodzi At the threshold of Advent, God's word calls us to be vigilant.
    Chrystus, który jest spełnieniem pragnień obecnych w sercu każdego Christ is coming, who is the fulfillment of the desires present in the
    człowieka. Pragnienie wspólnoty z Panem Bogiem i Kościołem heart of every human being. The desire for communion with God
    zauważalne jest już w Księdze proroka Izajasza z VIII wieku przed and the Church is already evident in the Book of the Prophet Isaiah
    Chrystusem. Święty Paweł Apostoł natomiast podkreśla, że teraz jest in the 8th century BC. St. Paul, however, emphasizes that now is
    już właściwy czas na podjęcie decyzji i spotkanie. Spotkanie, które nie the right time to make decisions and a meeting. A meeting that is
    jest przelotnym minięciem się w biegu, ale jednością serc – not a fleeting passing on the run, but a unity of hearts, a friendship:
    przyjaźnią: „przyobleczeniem się w Chrystusa”. Ewangelia zaznacza, "dressing up as Christ." The Gospel indicates that time is for us a
    że czas jest dla nas darem i zaproszeniem do wejścia w relację z gift and an invitation to enter into a relationship with God and the
    Panem Bogiem i wspólnotą Kościoła.            community of the Church.
    Otwórzmy się na Bożą łaskę – przygotujmy nasze serca na spotkanie Let us open ourselves to God's grace - let us prepare our hearts to
    z Panem Jezusem w słowie Bożym, Komunii św. i w całym naszym meet the Lord Jesus in the word of God, Holy Communion and
    codziennym życiu.
                                 throughout our daily lives.                                              nd
          8 grudnia 2019; 2 Niedziela Adwentu          December 8, 2019; 2 Sunday of Advent


    Pierwsze Czytanie   Rdz 11, 1-10            First Reading    Is 11:1-10
    Drugie Czytanie   Rz 15, 4-9              Second Reading   Rom 15:4-9
    Ewangelia     Łk 3, 1-12               Gospel      Mt 3:1-12
                                 L
    Zły duch potrafi tak zareklamować człowiekowi grzech – An evil spirit can advertise sin to men - disobedience to God – in
    nieposłuszeństwo wobec Pana Boga – że człowiek go kupi, myśląc, such a way that he will buy it, thinking that he has invested well in
    że dobrze zainwestował w przyszłość. Gdy brak wyraźnego oparcia the future. When there is no clear reliance on God's word, we fall
    się na słowie Bożym, wpadamy w ręce złego. Księga Rodzaju trafnie into the hands of evil. The Book of Genesis aptly describes the
    opisuje subtelność kuszenia i jego skutki: naszą bezbronną nagość subtlety of temptation and its effects: our defenseless nakedness
    wobec popełnionego zła. Znaleźliśmy jednak łaskę u Boga. Przez against evil committed. However, we found God's grace through
    Maryję – która zechciała słuchać słowa Bożego, być Mu posłuszną i Mary - who wanted to listen to the word of God, obey him and
    przyjąć trud macierzyństwa, które zmieniało, a nawet komplikowało accept the hardship of motherhood, which changed and even
    Jej ludzkie plany.                    complicated her human plans.
    Patrząc na Maryję, przyjmijmy słowo Boże z wielką otwartością serca. Looking at Mary, let us accept the word of God with great
    Pozwólmy Panu Bogu zmieniać nasze plany tak, by On mógł uczynić openness of heart. Let God change our plans so that He can make
    nasze życie wolnym od ciężarów zła, spełnionym i szczęśliwym.  our lives free from the burdens of evil, fulfilled and happy.                                               rd
          15 grudnia 2019; 3 Niedziela Adwentu          December 15, 2019; 3 Sunday of Advent


    Pierwsze Czytanie   Iz 35, 1-6a. 10           First Reading    Is 35:1-6a, 10
    Drugie Czytanie   Jk 5, 7-10              Second Reading   Jas 5:7-10
    Ewangelia     Mt 11, 2-11               Gospel      Mt 11:2-11

    Utrudzeni codziennymi troskami jesteśmy jak współcześni proroka Tormented by everyday worries, we are like contemporaries of the
    Izajasza: całym sercem wołamy o Zbawiciela, który nas wyprowadzi z prophet Isaiah: with all our hearts we cry for the Savior who will
    utrapień i sprawi, że radość serca będzie naszym udziałem. Chrystus jest lead us out of our troubles and make us share in the joy. Christ is
    naszą oczekiwaną radością. On zdejmuje z nas krępujące więzy grzechu, our expected joy. He takes off of us the bonds of sin, sadness and
    smutku i znużenia. Otwórzmy Zbawicielowi drzwi do naszego życia, aby weariness. Let us open the door to our life to the Savior so he can
    uleczył ból, oczyścił nas, otworzył nam oczy i serca na Jego głos, aby  heal the pain, cleanse us, open our eyes and hearts to His voice,
    radość zmartwychwstania i piękno życia Ewangelią stały się naszym  that the joy of the resurrection and the beauty of living the Gospel
    udziałem. W Chrystusie każda pustynia staje się przepięknym, pełnym  will be ours. In Christ, every desert becomes a beautiful garden full
    życia ogrodem, a człowiek nabiera odwagi i radości.
                                 of life, and man gains courage and joy.
    Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, które ma moc przemienić serce
                                 Let us open our hearts to the word of God, which has the power to
    każdego z nas.
                                 change the heart of each of us.                                                             2
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7