Page 3 - December 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 3

22 grudnia 2019; 4 Niedziela Adwentu          December 22, 2019; 4 Sunday of Advent
                                               th


    Pierwsze Czytanie   Iz 7, 10-14             First Reading    Is 7:10-14
    Drugie Czytanie   Rz 1, 1-7              Second Reading   Rom 1:1-7
    Ewangelia     Mt 1, 18-24               Gospel      Mt 1:18-24

    Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam, jak bardzo ważna jest Today's liturgy of the word shows us the importance of vigilance in
    czujność serca w słuchaniu słowa Bożego. Księga Izajasza mówi o hearing God's word. The book of Isaiah speaks of the king of
    królu judzkim Achazie. Lekceważy on słowo proroka – Bożą pomoc, i Judah, Ahaz. He disregards the prophet's word, God's help, and
    idzie drogą własnych, błędnych kalkulacji, jeszcze do tego pozorując follows the path of his own wrong calculations, while pretending to
    pokorę wobec Pana Boga. Ewangelia przedstawia dialog Anioła z be humble towards God. The Gospel presents the dialogue of the
    Józefem. Józef jest zasłuchany w słowo Boże, rozpoznaje je i za nim Angel with Joseph. Joseph is listening to the word of God; he
    podąża. Wzgardzone przez Achaza słowo, zapowiadające przyjście recognizes it and follows him. The word despised by Ahaz,
    Emmanuela – upragnionego „Boga z nami”, staje się faktem.  announcing the coming of Emmanuel - the longed-for "God with
    Pozwólmy Panu Bogu działać w naszych sercach poprzez Jego us", becomes a fact.
    słowo.                          Let God act in our hearts through His word.


      Taca Niedzielna / Sunday Collections          $770    Świeczki / Candles
                                 $220    Naprawy / Maintenance
        Wszystkim parafianom, sympatykom i gościom     $300    Opłaty za serwisy sakramentalne
          dziękujemy za ofiary na rzecz parafii.           Stole Fees
      We extend our gratitude to the parishioners, supporters,  $1,288.85  Kawiarenka / Café
       and guests for their generous support of our Parish.  $725   Służyby Wojskowe / Military Services
                                 $210    Kwiaty / Flowers

              3 November 2019    $1,303      $597    Wszystkich Świętych / All Saints
                                 $431.57
                                       Katolicka Kampania na rzecz Rozwoju
              10 November 2019 $1,873              Ludzkiego / Human Development
              17 November 2019 $1,627        $793    Fundusz Emerytalny dla Kleru
              24 November 2019 $1,470              Retired Religious
              Suma / Total     $6,273      $426    Seminarium Chrystusowców
                                       Society of Christ Fathers Seminary
                                 $1888    Zysk z Zabawy Jesiennej
                                       Profits from the Fall Dance


                                 Listki / Leaves:
    DRZEWKO OFIARODAWCÓW / DONOR TREE
                                 Złote / Gold    $5,000
    Nasze Drzewko Ofiarodawców już upiększa ścianę w naszym historycznym kościele  Srebrne / Silver   $1,000
    już z kilkoma zadedykowanymi listkami i kamieniem.     Miedziane / Copper  $500
    Ufunduj listek bądź kamień na naszym drzewku ofiarodawców, a Twoje Imię pozostanie
    tutaj i stanie się kontynuacją historii naszej parafii!!!!  Kamienie / Foundation Stones:

    Our Donor Tree already adorns a wall in our historic church with a few dedicated
    leaves and a stone.                    Kamień / Stone   $10,000
    Become a leaf or a foundation stone donor on our donor tree and your name will stay  Żołedź / Acorn   $7,500
    here and become part the continued history of our parish!!!!
            Zainstaluj aplikację na własny telefon komórkowy: / Install a mobile app on your cell phone for:


                    PARAFII ŚW. AGATY        POLSKIEJ SZKOŁY
                   ST. AGATHA PARISH         POLISH SCHOOL

                    http://onelink.to/kdw6z5      http://onelink.to/mtxjey
                                                             3
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7   8