Page 3 - September 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 3

th
          22 września 2019; 25 Niedziela Zwykła       September 22, 2019; 25 Sunday in Ordinary Time

    Pierwsze Czytanie   Am 8,4-7              First Reading    Am 8: 4-7
    Drugie Czytanie   1 Tm 2,1-8              Second Reading   1 Tm 2: 1-8
    Ewangelia     Łk 16,1-13               Gospel      Lk 16: 1-13

    Pragnienie bogactwa może uczynić człowieka bezdusznym i The desire for wealth can make a man soulless and ruthless. Such
    bezwzględnym. Taka osoba potrafi wytłumaczyć sobie każde a person can explain to himself any insults as a necessary action.
    bezeceństwo, jako działanie konieczne. Pan Bóg ostrzega, że God warns that there will come a time when such people will
    przyjdzie czas, kiedy takie osoby odpowiedzą za swoje czyny. answer for their actions. Christ the Lord, on the other hand,
    Natomiast Chrystus Pan zachęca nas do dobrego używania rzeczy encourages us to make good use of material things at our
    materialnych będących w naszej dyspozycji. Wielkoduszność to znak disposal. Generosity is a sign of true prudence, it opens the heart
    prawdziwej roztropności, ona otwiera serca na poznanie prawdy, ona to learning the truth; it stimulates the recipient to think. That is why
    pobudza obdarowanego do myślenia. Dlatego Święty Paweł zachęca St. Paul encourages believers to pray for peace and for the well-
    wierzących do modlitwy o pokój i o pomyślność wszystkich ludzi, bo being of all people, because such conditions are conducive to piety
    takie warunki sprzyjają pobożności i wielkoduszności.   and generosity.
    Otwórzmy nasze serca na miłość Pana Boga i bliźniego.   Let us open our hearts to the love of God and neighbor.      Taca Niedzielna / Sunday Collections           $530.93 Świeczki / Candles

        Wszystkim parafianom, sympatykom i gościom      $2,302  Naprawy / Maintenance
          dziękujemy za ofiary na rzecz parafii.      $300   Opłaty za serwisy sakramentalne /
      We extend our gratitude to the parishioners, supporters,      Stole Fees
       and guests for their generous support of our Parish.  $505.05 Kawiarenka / Café
                                   $550   Polska Szkoła / Polish School
              30 June 2019   $1,610         $1,280  Rescue Fund
              Suma / Total   $1,610         $150   Bar
                                   $534   Grosz Piotrowy / Peter’s Pence
              7 July 2019    $1,469         $436   Apostolat w Krajach Ameryki Łacińskiej/
              14 July 2019    $1,558.29            Latin America
              21 July 2019    $1,811         $389   Pomoc Religijna dla Polski/ Religious
              28 July 2019    $1,457             Assistance for PL
              Suma / Total    $6,295.29       $546   Pomoc dla ofiar powodzi w Missouri /
                                       Missouri Flood Relief
              4 August 2019  $1,361          $325   Wniebowzięcie Matki Bożej / Assumption
              11 August 2019 $1,277               of the Blessed Virgin
              18 August 2019 $1,307
              2 August 2019   $1,704
              Suma / Total   $5,649

            W najbliższym czasie następujący parafianie będą obchodzić urodziny. Z tej okazji życzymy im zdrowia, łaski Bożej, darów Ducha Świętego oraz
            wiary niezachwianej. Msza Św. za wszystkich obchodzących urodziny w danym miesiącu będzie odprawiana w trzeci wtorek miesiąca o godzinie
            8 rano. (Prosimy sprawdzić harmonogram miesięczny Mszy św. w zakresie zmian.)

            This month, the following parishioners will be celebrating their birthdays. We would like to take this time to wish them health, God’s
            blessings, blessings of the Holy Spirit and unwavering faith. Holy Mass for everyone celebrating a birthday during the current month will
            be celebrated on the third Tuesday of the month at 8 am. (Please check the monthly mass schedule regarding changes.)

       AUGUST       5 Martyna Kuczwara    12 Robert Bendick      23 Oliver Kasprzak
                 6 Maya Soltys       14 Marjorie Schneider     Bogusław Mazur
    31 Benjamin Rowles
                   Antoni Wierzbicki    15 Andrzej Lewandowski   24 Maria Rybialek
      SEPTEMBER       7 Keegan Puglisi       Magdalena Staniek      Marianna Trzaska

    2 Paul Florek       8 Michael Hartmann    16 Kenneth Lada       25 Kevin Kaleta
     Monika Szklarzewska   10 Rafal Chorazy     17 Christopher Bendick     Robert Pajewski
    3 Jamisen Behlmann      Alice Napiorkowki    18 Coreen Welch       27 Anna Gulińska
     Katarzyna Florek      Rebecca Plocher    20 Kamil Zarzycki      29 Dariusz Szklarzewski
    4 Caitlin Fahrner     11 Addisyn Behlmann    21 Robert Kasza       30 Renata Iglewska-Bumbac
     Jeremi Niedzwiedzki    Wikotria Kasza     22 Krzysztof Ksiazkiewicz   Kenneth Paszkiewicz
     Matthew Obirek       Damian Ziarko                      Robert Rodgers

                                                             3
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7   8