Page 2 - September 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 2

nd
          1 września 2019; 22 Niedziela Zwykła        September 1, 2019; 22 Sunday in Ordinary Time

    Pierwsze Czytanie   Syr 3,17-18.20.28-29        First Reading    Sir 3:17-18, 20, 28-29
    Drugie Czytanie   Hbr 12,18-19.22-24a         Second Reading   Heb 12:18-19,22-24a
    Ewangelia     Łk 14,1.7-14              Gospel      Lk 14:1, 7-14

    Łagodność i pokora to cnoty, które proponuje nam dzisiejsza liturgia Gentleness and humility are the virtues that today's liturgy of the
    słowa. Niewielu obiera sobie te cnoty za środek do doskonałości. word proposes to us. Few choose these virtues as a means to
    Większość woli gwałtowność i pancerz wiary, jako przymioty perfection. Most prefer violence and armor of faith as qualities
    prowadzące do królestwa niebieskiego. Stąd Księga Syracydesa leading to the kingdom of heaven. Hence, the Book of
    uprzedza nas, że nie ma lekarstwa na chorobę pyszałka. Także Ecclesiasticus warns us that there is no cure for boastfulness. Also
    Ewangelia według Świętego Łukasza mówi nam, że nawet spotkanie z the Gospel according to St. Luke tells us that even meeting Jesus
    Jezusem Chrystusem nie było w stanie wielu uwolnić od pychy. Christ could not free many people from pride. That is why the
    Dlatego autor Listu do Hebrajczyków przedstawia nam wizję tego, co author of the Letter to the Hebrews presents us with a vision of
    w niebie czeka pokornych. Czy jesteśmy w stanie zrezygnować z what awaits the humble in heaven. Are we able to give up our
    przyjętych schematów i przełamać strach przed pokorą i łagodnością? adopted patterns and overcome the fear of humility and
    Tak, wielu uważa, że gdyby stali się cisi i pokorni, to zostaną pokonani gentleness? Yes, many believe that if they became silent and
    przez innych. Jakże daleko nam do Świętego Ignacego humble, they would be defeated by others. Oh, how far we are
    Antiocheńskiego, który dla Chrystusa pragnął być pożarty przez dzikie from Saint Ignatius of Antioch, who desired to be devoured by wild
    zwierzęta!                        animals for Christ!
    Słuchajmy z uwagą słowa Bożego.              Let us listen carefully to God's word.
                                             rd
          8 września 2019; 23 Niedziela Zwykła        September 8, 2019; 23 Sunday in Ordinary Time


    Pierwsze Czytanie   Mdr 9,13-18b            First Reading    Wis 9: 13-18b
    Drugie Czytanie   Flm 9b-10.12-17           Second Reading   Phlm 9-10, 12-17
    Ewangelia     Łk 14,25-33               Gospel      Lk 14: 25-33

    Autor Księgi Mądrości zapewnia nas, że bez pomocy Ducha Świętego The author of the Book of Wisdom assures us that without the help
    człowiek pozostaje w okowach własnej małości i przyziemnego of the Holy Spirit man remains in the grip of his own smallness and
    myślenia. Właśnie do wyrwania się z kajdanów myślenia w mundane thinking. St. Paul encourages Philemon, the legal owner
    kategoriach ówczesnej epoki Święty Paweł zachęca Filomena, of the slave, Onesimus, a fugitive in the light of human law
    legalnego właściciela niewolnika Onezyma, uciekiniera w świetle deserving of death, to break free from the shackles of thinking in
    prawa ludzkiego zasługującego na śmierć. Niewolnik Onezym stał się terms of the era of that time. The slave, Onesimus, became a
    bratem umiłowanym dla Apostoła Pawła. Przyszedł czas, aby takim beloved brother to Paul the Apostle. The time came that he also
    stał się również dla swojego pana, Filemona. Ile czasu potrzebuje became so to his master, Philemon. How much time does each of
    każdy z nas, aby Ewangelia przeniknęła do naszego serca, do us need for the Gospel to penetrate our heart, our mind, and finally
    naszego umysłu i w końcu do naszego postępowania? Kiedy nasza our behavior? When will our imagination become Christian?
    wyobraźnia stanie się chrześcijańska?           Christ encourages us to make this happen today.

    Chrystus zachęca nas, aby to stało się już dzisiaj.
          15 września 2019; 24 Niedziela Zwykła       September 15, 2019; 24 Sunday in Ordinary Time
                                              th


    Pierwsze Czytanie   Wj 32,7-11.13-14          First Reading    Ex 32: 7-11, 13-14
    Drugie Czytanie   1 Tm 1,12-17             Second Reading   1 Tm 1: 12-17
    Ewangelia     Łk 15,1-32               Gospel      Lk 15: 1-32


    Krnąbrne dzieci takimi się nie rodzą, ale stają się takimi później. Wayward children are not born that way, but they become so later.
    Niejedno złośliwe i uparte dziecko, pod wpływem wychowania, stało Many a malicious and stubborn child, under the influence of the
    się wspaniałym człowiekiem. Pod wpływem Bożej łaski nie tylko upbringing, became a wonderful human. Under the influence of
    Szaweł z Tarsu, bluźnierca i prześladowca, stał się Pawłem – God's grace, not only Saul of Tarsus, a blasphemer and
    Apostołem Chrystusa, ale także każdy z nas może stać się świadkiem persecutor, became Paul - the Apostle of Christ, but also each of
    Bożego miłosierdzia. Łatwiej jest odmówić Koronkę do Bożego us can become a witness of God's mercy. It is easier to say the
    miłosierdzia, niż przygarnąć złośliwego i zazdrosnego brata czy Chaplet of Divine Mercy than to embrace a malicious and jealous
    siostrę. Jak nam przypomina Święty Paweł Apostoł w Liście do brother or sister. As St. Paul the Apostle reminds us in the Letter to
    Tymoteusza, Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników. Timothy, Jesus Christ was born to save sinners. Hence, we must
    Stąd musimy uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość, aby doprowadzić be patient and persistent in order to save at least some. Christ
    do zbawienia przynajmniej niektórych. Sam Chrystus chce dzisiaj Himself today wants to speak to our imagination through the
    przemówić do naszej wyobraźni przez przypowieści o zaginionej owcy parables of the lost sheep and the lost drachma.
    i o zaginionej drachmie.                                                             2
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7