Page 1 - October 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

Polski Kościół Rzymsko-Katolicki
                     Parafia Św. Agaty

                Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy


              th
       3239 South 9 Street, St. Louis, MO 63118-2629 · Phone/ Tel. 314-772-1603 · Fax 314-772-3979
             www.polishchurchstlouis.org · e-mail: parishoffice@polishchurchstlouis.org

                  Biuro Parafialne / Office Hours:  Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.

           MSZE św. po polsku                    MASSES in English
     Niedziela           10:00 & 12:00      Saturday Vigil         4:30 p.m.
     Piątek            19:00          Sunday             8:00 a.m.
                                Weekdays            Mon-Thur 8:00 a.m.
                       Drodzy Parafianie i Przyjaciele Św. Agaty!!!

                       Rozpoczynamy miesiąc październik w którym w szczególny sposób
                       wpatrujemy się w życie Maryi jako tej, która w najdoskonalszy sposób
                       wypełniała Bożą Wolę w swoim życiu oraz z ufnością podążamy do Niej, bo
                       Ona wspiera nieustannie naszą więź z Chrystusem naszym Panem i
                       Zbawicielem.
                       Zapraszam Was wszystkich do modlitwy różańcowej, która jest wołaniem nas -
                       dzieci - do naszej Matki Niebieskiej. W obecnych czasach dzieci jednego tylko
                       dnia potrafią dziesiątki razy powtarzać słowo „Mama” prosząc swoje matki
                       ziemskie o wsparcie, pomoc, obecność, tak niech nasze codzienne „Zdrowaś
                       Maryjo” będzie wołaniem naszych serc do Naszej Matki w niebie w potrzebach
                       naszych, rodzin i całego świata.
                       Wspólnie Razem módlmy się podczas tej naszej drogi byśmy wspólnie Razem
                       żyli też w wieczność.
                       Do zobaczenia w drodze!
                                       – Ks. Hubert Zasada–Chrystusowiec

                       Dear Parishioners and Friends of our parish!!!

                       We begin the month of October, in which we, in a special way, look at Mary's
                       life as the one who, during her life, fulfilled God's Will in the most perfect way,
                       and we follow her with confidence, because she constantly supports our
                       relationship with Christ our Lord and Savior.
                       I invite you all to pray the rosary, which is our call - the children - to our
                       Heavenly Mother. Nowadays, children can repeat the word "Mama" dozens of
                       times a day, asking their earthly mothers for support, help, and presence; so
    let our daily "Hail Mary" be the call of our hearts to Our Mother in heaven for our needs, the needs of our families,
    and the whole world.
    Together, let us pray during our journey that we will also live together forever.
    See you during the journey!
                                    – Rev. Hubert Zasada – Society of Christ
   1   2   3   4   5   6