Page 3 - November 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 3

24 listopada 2019; Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata  November 24, 2019; Our Lord Jesus Christ, King of the Universe


    Pierwsze Czytanie   2 Sm 5,1-3             First Reading    2 Sm 5:1-3
    Drugie Czytanie   Kol 1,12-20             Second Reading   Col 1:12-20
    Ewangelia     Łk 23,35-43               Gospel      Lk 23:35-43


    W kategoriach ludzkiej logiki przegrana nigdy nie jest wygraną. A In terms of human logic, a loss is never a win. And yet the crucified
    jednak Jezus ukrzyżowany jest tym samym, o którym Święty Paweł Jesus is the same one about whom St. Paul the Apostle writes a
    Apostoł wypisuje wspaniały hymn w Liście do Kolosan. W Chrystusie wonderful hymn in Colossians. Everything exists in Christ. It is a
    wszystko ma istnienie. To tajemnica ukryta przez wieki i objawiona secret hidden for centuries and revealed to the Apostles that they
    Apostołom, aby stawali się jej świadkami. Wyszydzenie króla may become witnesses to it. Mocking the Jewish king on Golgotha
    żydowskiego na Golgocie jest początkiem nowego królestwa i is the beginning of a new kingdom and the redemption of man. The
    odkupienia człowieka. Sam Duch Święty namaścił Go w godzinie Holy Spirit Himself anointed Him at the hour of death, at the hour
    śmierci, w godzinie poddania się woli Ojca, gdy wstawiał się za of submission to the will of the Father, when he interceded for the
    oprawcami. „On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych” – torturers. St. Paul will say, "He is the beginning, the firstborn from
    powie Święty Paweł. Łotr na krzyżu to dostrzegł, wykazał skruchę, among the dead." The villain on the cross saw this, repented,
    poprosił Go o wstawiennictwo i został pierwszym pełnym uczestnikiem asked Him for intercession and became the first full participant in
    królestwa Chrystusa.                   Christ's kingdom.
    Słuchając słowa Bożego, szukajmy własnego sposobu, by mieć udział Listening to the word of God, let us seek our own way to
    w zbawieniu.                       participate in salvation.
      Taca Niedzielna / Sunday Collections          $527  Świeczki / Candles
                                 $271.93 Naprawy / Maintenance
        Wszystkim parafianom, sympatykom i gościom     $1,600 Opłaty za serwisy sakramentalne / Stole Fees
          dziękujemy za ofiary na rzecz parafii.     $1,112 Kawiarenka / Café
      We extend our gratitude to the parishioners, supporters,  $620  Polska Szkoła / Polish School
       and guests for their generous support of our Parish.  $280  Bar
                                 $447  Kwiaty / Flowers

              29 September 2019 $1,349       $25   Pomoc Charytatywna dla dzieci / Children’s
                                     Charities

              6 October 2019    $1,779      $586  Pomoc na kształtowanie nowych dziekanów /
              13 October 2019    $1,800          Permanent Diaconate
              20 October 2019    $1,823.30    $601.50 Niedziela Misyjna / Mission Sunday
              27 October 2019    $1,191      $688  Ofiary Huraganu Dorian / Victims of Hurricane
              Suma / Total     $7,942.13        Dorian                                 Listki / Leaves:
    DRZEWKO OFIARODAWCÓW / DONOR TREE
                                 Złote / Gold    $5,000
    Nasze Drzewko Ofiarodawców już upiększa ścianę w naszym historycznym kościele  Srebrne / Silver   $1,000
    już z kilkoma zadedykowanymi listkami i kamieniem.     Miedziane / Copper  $500
    Ufunduj listek bądź kamień na naszym drzewku ofiarodawców, a Twoje Imię pozostanie
    tutaj i stanie się kontynuacją historii naszej parafii!!!!  Kamienie / Foundation Stones:

    Our Donor Tree already adorns a wall in our historic church with a few dedicated
    leaves and a stone.                    Kamień / Stone   $10,000
    Become a leaf or a foundation stone donor on our donor tree and your name will stay  Żołedź / Acorn   $7,500
    here and become part the continued history of our parish!!!!
            Zainstaluj aplikację na własny telefon komórkowy: / Install a mobile app on your cell phone for:

                    PARAFII ŚW. AGATY        POLSKIEJ SZKOŁY
                   ST. AGATHA PARISH         POLISH SCHOOL

                    http://onelink.to/kdw6z5      http://onelink.to/mtxjey


                                                             3
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7   8