Page 1 - November 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

Polski Kościół Rzymsko-Katolicki
                     Parafia Św. Agaty

                Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy


              th
       3239 South 9 Street, St. Louis, MO 63118-2629 · Phone/ Tel. 314-772-1603 · Fax 314-772-3979
             www.polishchurchstlouis.org · e-mail: parishoffice@polishchurchstlouis.org

                  Biuro Parafialne / Office Hours:  Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.

           MSZE św. po polsku                    MASSES in English
     Niedziela           10:00 & 12:00      Saturday Vigil         4:30 p.m.
     Piątek            19:00          Sunday             8:00 a.m.
                                Weekdays            Mon-Thur 8:00 a.m.

    Drodzy Parafianie i Przyjaciele Św. Agaty!

    Zbliża się koniec kolejnego, kalendarzowego roku naszego wspólnego pielgrzymowania. Czas upływa szybko i choć
    chcialibyśmy go zatrzymać.....jedyne co możemy dziś zrobić to wykorzystać każdą chwilę, każdą godzinę, każdy dzień by być
    bliżej Boga, który naprawdę nas ukochał. Pokazują jak to można uczynić nasi święci, których wspominamy pierwszego dnia
    listopada. Pokazują, że to wezwanie Boga: „Świetymi bądźcie jak ja jestem Świety Bóg Wasz” jest wciąż aktualne i jest
    skierowane do każego z nas. Dobrą okazją do tej refleksji jest wspomnienie naszych drogich zmarłych których wspominamy
    drugiego listopada. Oni już zakończyli pielgrzymkę życia na ziemi, nie ma ich już miedzy nami, może dziś tęsknią za tą
    godziną, chwilą w której mogliby coś zmienić, w której mogliby bardziej przylgnać do Boga...my jeszcze możemy, my
    jeszcze mamy czas. Idźmy wspólnie i z ufnością do Tego, który jest Odwieczną Miłością. Dzień Odzyskania przez Polskę
    Niepodległości przypomina nam wartość daru wolności, który otrzymaliśmy od samego Boga; natomiast Święto
    Dziękczynienia zaprasza do wdzięczności Bogu za wszystko co otrzymujemy każdego dnia z Jego łaski. Mamy jeszcze czas
    by rozważać, czynić, przybliżać się bardziej świadomie na spotkania z Bogiem. Podążajmy z ufnością i odpowiedzialnością.
    Bóg czeka na każdego z nas. Wykorzystajmy czas na to co będzie trwało wiecznie.....
    Do zobaczenia w drodze!
                                        – Ks. Hubert Zasada–Chrystusowiec

    Dear Parishioners and Friends of our parish!!!

    The end of another calendar year of our pilgrimage is approaching. Time passes quickly, and although we would like to stop
    it ..... the only thing we can do today is to use every moment, every hour, every day to be closer to God who really loved us.
    Our saints, whom we remember on the first day of November, show how that can be done. They show that this call from God:
    "Be holy as I am your Holy God" is still valid and is directed to each of us. A good opportunity for this reflection is to
    remember our dearly departed, whom we remember on November 2. They have already completed the pilgrimage of life on
    earth; they are no longer between us. Maybe today they miss this hour, the moment when they could change something, in
    which they could cling to God more ... we still can; we still have time. Let us go together and trust in Him who is Eternal
    Love. The Day of Regaining Independence by Poland reminds us of the value of the gift of freedom that we received from God
    Himself; while Thanksgiving invites us to thank God for everything we receive every day by His grace. We still have time to
    ponder, do, and consciously come closer to encounters with God. Let us follow with trust and responsibility. God is waiting
    for each of us. Let us use the time for what will last forever .....
    See you during the journey!
                                    – Rev. Hubert Zasada – Society of Christ
   1   2   3   4   5   6