Page 2 - November 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 2

st
          3 listopada 2019; 31 Niedziela Zwykła        November 3, 2019; 31 Sunday in Ordinary Time


    Pierwsze Czytanie   Mdr 11,22–12,2           First Reading    Wis 11:22-12:2
    Drugie Czytanie   2 Tes 1,11–2,2            Second Reading   2 Thes 1:11-2:2
    Ewangelia     Łk 19,1-10               Gospel      Lk 19:1-10


    Jak wielkim wyzwaniem są dla nas słowa z Księgi Mądrości o tym, że What a great challenge for us are the words from the Book of
    Pan Bóg niczym się nie brzydzi, że wszystko oszczędza, bo to Wisdom about the fact that God is not abhorred, that he saves
    wszystko jest Jego. My chętnie pozbawilibyśmy istnienia niektórych everything, because it is all His. We would gladly deprive ourselves
    ludzi, a Pan Bóg ich oszczędza. Wielu mieszkańców Jerycha chętnie of the existence of some people, but God saves them. Many of the
    skreśliłoby Zacheusza, a Pan przyszedł do niego do domu i ogłosił inhabitants of Jericho would have gladly eliminated Zacchaeus, but
    jego zbawienie. Doprawdy, bardzo musiał być zjednoczony z Bogiem the Lord came to his home and proclaimed his salvation. Truly, St.
    Święty Paweł, skoro zapraszał wierzących, aby modlili się za Paul had to have been greatly united with God, since he invited
    wszystkich. Sam nieustannie modlił się za wszystkie Kościoły, by, jak believers to pray for everyone. He constantly prayed for all
    usłyszymy, Pan Bóg udoskonalił ich pragnienie dobra.   Churches that, as we will hear, God would perfect their desire for
    Wzywajmy Ducha Świętego, by dopomógł nam przyjąć z wiarą Boże good.
    objawienie i nauczył nas miłosierdzia na wzór naszego Ojca w niebie.  Let us call on the Holy Spirit to help us receive God's revelation in


                                 faith and teach us mercy, which mirrors the one of our Father in

                                 heaven.
                                             nd
          10 listopada 2019; 32 Niedziela Zwykła       November 10, 2019; 32 Sunday in Ordinary Time


    Pierwsze Czytanie   2 Mch 7,1-2.9-14          First Reading    2 Mc 7:1-2, 9-14
    Drugie Czytanie   2 Tes 2,16–3,5            Second Reading   2 Thes 2:16-3:5
    Ewangelia     Łk 20,27-38               Gospel      Lk 20:27-38
                                 L

    „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” – to słowa Chrystusa "God is not a God of the dead but of the living" - these are Christ's
    skierowane do małodusznych saduceuszów. Ewangelie mówią nam words directed to the faint-hearted Sadducees. The Gospels tell us
    jasno, że zmartwychwstanie jest obietnicą daną wszystkim, którzy clearly that resurrection is a promise to all who believe in Christ
    uwierzą w Chrystusa i przyjmą chrzest. Niektórzy bibliści byli skłonni and get baptized. Some Bible scholars were inclined to believe that
    uważać, że tak jasne wyznanie wiary w życie wieczne w Księdze such a clear declaration of faith in eternal life in the Book of
    Machabejskiej jest dopiskiem pobożnego mnicha. Nie ulega jednak Maccabees is the note added by a pious monk. There is no doubt,
    wątpliwości, że saduceusze byli niewielką grupą spośród Żydów however, that the Sadducees were a small group of Jesus'
    współczesnych Jezusowi, którzy zdecydowanie nie wierzyli w contemporary Jews who definitely did not believe in the
    zmartwychwstanie. Może nawet dzisiaj jest więcej ochrzczonych, resurrection. Maybe even today there are more baptized who do
    którzy nie wierzą w życie wieczne, niż było wszystkich saduceuszów. not believe in eternal life than all those Sadducees. The teaching
    Nauczanie Apostołów było jednoznaczne: zmartwychwstanie of the Apostles was unequivocal: the resurrection of the dead is
    umarłych jest jedną z najważniejszych prawd wiary i bez niej nie ma one of the most important truths of faith and without it there is no
    udziału w życiu wiecznym.                 participation in eternal life.


          17 listopada 2019; 33 Niedziela Zwykła       November 17, 2019; 33 Sunday in Ordinary Time
                                             rd


    Pierwsze Czytanie   Ml 3,19-20a             First Reading    Mal 3:19-20a
    Drugie Czytanie   2 Tes 3,7-12             Second Reading   2 Thes 3:7-12
    Ewangelia     Łk 21,5-19               Gospel      Lk 21:5-19


    Prorok Malachiasz zapewnia nas, że życie wieczne jest tylko dla The prophet Malachi assures us that eternal life is only for
    wierzących i sprawiedliwych. A Pan Jezus precyzuje, że On sam believers and the righteous ones. However the Lord Jesus
    umocni uczniów, gdy będą prześladowani z powodu wiary. Jedną z specifies that He will strengthen His disciples when they are
    większych prób wiary będzie lęk przed końcem świata. Kto zaufał persecuted because of faith. One of the biggest trials of faith will
    Chrystusowi, nie ma powodu się lękać, bo kto będzie chciał zachować be the fear of the end of the world. Whoever trusted in Christ has
    życie, ten je straci, a kto straci je z powodu Chrystusa i Ewangelii, ten no reason to fear, because whoever wants to save his life will lose
    je zyska. Święty Paweł z mocą podkreśla, że każdy wierzący nie ma it, and whoever loses it as a result of Christ and the Gospel will
    czekać na koniec świata, ale może spokojnie pracować i cieszyć się gain it. St. Paul strongly emphasizes that every believer is not to
    każdym dniem danym przez Pana. Zapowiedź sądu Bożego ma nas wait for the end of the world, but he can work calmly and enjoy
    zachęcać do wzrostu w miłości i na tym mamy się koncentrować, a nie each day given by the Lord. The announcement of God's judgment
                                 is to encourage us to grow in love and to focus on it, not to
    na pomnażaniu lęku, który odwodzi nas od dobrych dzieł.


                                 increase the fear that leads us away from doing good works.
                                                             2
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7