Page 1 - February 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

Polski Kościół Rzymsko-Katolicki
                     Parafia Św. Agaty

                Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy


              th
       3239 South 9 Street, St. Louis, MO 63118-2629 · Phone/ Tel. 314-772-1603 · Fax 314-772-3979
             www.polishchurchstlouis.org · e-mail: parishoffice@polishchurchstlouis.org

                  Biuro Parafialne / Office Hours:  Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.

           MSZE św. po polsku                    MASSES in English
     Niedziela           10:00 & 12:00      Saturday Vigil         4:30 p.m.
     Piątek            19:00          Sunday             8:00 a.m.
                                Weekdays            Mon-Thur 8:00 a.m.
                   Drodzy Parafianie i Przyjaciele Św. Agaty!

                   W Święto Ofiarowania Pańskiego, przeżywając uroczystość odpustową w naszej Parafii podczas
                   której czcimy obecność i wstawiennictwo świętej Agaty, a także świętując niedziele rozpoczynamy
                   kolejny miesiąc naszego pielgrzymowania do domu Ojca. Chcemy otwierać swoje serca na Boga
                   obecnego pośród nas, chcemy jak Symeon wielbić Boga za możliwość spotkania się z Nim.
                   Pragniemy jak Św. Agata być odważnymi w wyznawaniu naszej wiary. Bóg w swojej nieskończonej
                   miłości nieustannie przychodzi do nas aby być z nami. „Emmanuel - Bóg z nami” niech będzie na
                   zawsze, do końca naszych dni.
                   Chciałbym w dzisiejszym dniu podziękować Bogu za czas, który został mi dany w parafii św. Agaty.
                   Chciałbym podziękować każdemu z Was za obecność podczas naszej, wspólnej pielgrzymki. Bóg nas
                   nieustannie prowadził i nadal będzie to czynił. Idźcie z ufnością dalej przepełnieni Bożym światłem,
                   umacniani Bożym Słowem, świętymi Sakramentami w przekonaniu, że wówczas Bóg jest najbliżej
                   Was. Polecam Was Bogu w swoich modlitwach za wstawiennictwem Naszej Św. Agaty. Niech Bóg ma
                   Was w swojej opiece, niech czuwa nad Wami i strzeże Was od wszelkiego złego. Dziękuje za serce,
                   wszelką życzliwość, pomoc. Do zobaczenia w drodze Kochani!
                                          – Ks. Hubert Zasada–Chrystusowiec
                   Dear Parishioners and Friends of our parish!!!

                   On the day of the Feast of the Presentation of the Lord, experiencing a feast day celebration in our
                   parish during which we celebrate the presence and intercession of St. Agatha, and also by celebrating
                   Sunday, we begin another month of our pilgrimage to the Father's house. We want to open our hearts
                   to God present among us; we want, as Simeon, to worship God for the opportunity to meet Him. We
                   want to like St. Agatha, be brave in professing our faith. God in his infinite love constantly comes to us
                   to be with us. May "Emmanuel - God with us" be with us forever, until the end of our days.
    Today, I would like to thank God for the time that was given to me at St. Agatha parish. I would like to thank each of you for your presence
    during our joint pilgrimage. God leads us constantly and will continue to do so. Go with confidence, still filled with God's light, strengthened
    by God's Word, holy sacraments in the belief that it is then that God is closest to you. I entrust you to God in my prayers through the
    intercession of our St. Agatha. May God keep you in his care, may He watch over you and protect you from all evil. Thank you for your
    heart, all kindness, and help. See you during the journey, my Dears!
                                    – Rev. Hubert Zasada – Society of Christ
   1   2   3   4   5   6