Page 3 - March 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 3

WIELKI POST                         LENT 2020

    W sposób szczególny w okresie Wielkiego Postu,   In a particular way during Lent, we are asked to devote
    jesteśmy zachęcani, aby pomnażać uczynki       ourselves to the spiritual and corporal works of mercy
    miłosierdzia, co do ciała i co do duszy, które  that "remind us that faith finds expression in concrete
    "przypominają nam, że wiara wyraża się w      everyday actions meant to help our neighbors in body
    konkretnych codziennych działaniach mających na   and spirit."
    celu pomóc naszym bliźnim materialnie i duchowo”.    By taking an active approach to the three traditional
    Podejmując   właściwe  podejście  do  trzech   pillars of Lenten observance, prayer, fasting and
    tradycyjnych  filarów  wielkopostnej   praktyki:  almsgiving, we recognize that to be evangelists, we
    modlitwy, postu i jałmużny, zdajemy sobie sprawę,    must first be evangelized ourselves.
    że aby głosić Ewangelię, musimy najpierw sami żyć    Fasting, which has deep roots in many religious
    Ewangelią.                        traditions, is meant to draw participants into deeper
    Post, który ma głębokie korzenie w wielu tradycjach   prayer and also link them with those in need, by
    religijnych, ma na celu zwrócenie wiernym uwagi na    almsgiving.
    potrzebę głębszej modlitwy, a także łączyć ją przez
    konkretną  pomoc   –  jałmużnę   na  rzecz
    potrzebujących.

    MODLITWA + POKUTA + JAŁMUŻNA + POST + NAWRÓCENIE     PRAYER + CONVERSION + ALMSGIVING + FASTING + PENANCE
    + PRZEBACZENIE + MIŁOSIERDZIE + ROZWAŻANIE MĘKI  + FORGIVENESS + MERCY + MEDITATION OF THE LORD’S
    PAŃSKIEJ                         PASSION


      NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU           DROGA KRZYŻOWA                     STATIONS OF THE CROSS

    Droga kontemplacji z Jezusem prowadzi przez     Praying the Way of the Cross as a devotion began in
    wąskie ulice Jerozolimy: Jezus niesie na ramionach    Jerusalem, with Christian pilgrims tracing the spots
    krzyż. Krzyż ciężki, bo nasączony winami pokoleń  linked with the Passion and Death of Jesus. When travel
    całej ludzkości. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w   to the Holy Land became difficult, churches began
    piątki Wielkiego Postu o godzinie 7: 00 wieczorem,    including fourteen stations on their walls where the
    a następnie Msza Święta.                 faithful could make the “stations of the cross”

                                spiritually. The devotion is intended to help Christ’s
      ŚPIEWY PASYJNE – ROZWAŻANIE MĘKI           followers join their sufferings with His.
         PAŃSKIEJ – GORZKIE ŻALE            Please make a special effort to come and pray this

    Nabożeństwo Gorzkich Żali wzięło początek od    beautiful Lenten devotion Friday at 7:00 PM followed
    Księży Misjonarzy z kościoła Świętego Krzyża w   by Holy Mass.
    Warszawie. Tam, u wejścia do świątyni, Chrystus
    dźwigający krzyż woła w każdym czasie: W górę
    serca! Poszczególne części rozważać będziemy w
    niedziele Wielkiego Postu po Mszy świętej o

    godzinie 10: 00 AM.


            CZY WIESZ ŻE...                   DID YOU KNOW THAT...?
                                     THE POLISH PARLIAMENT PROCLAIMED
      ROK 2020: ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

                                  THE YEAR 2020: AS THE YEAR OF SAINT JOHN PAUL II
    "Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie  "Nothing is as much needed by man as God's Mercy - this
    Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca  kind, compassionate love that elevates man above his
    człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom  weakness towards the infinite heights of God's Holiness."
    Świętości Boga."                JP II
                                                      John Paul II
                                                             3
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7   8