Page 1 - December2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY               POPE’S PRAYER INTENTION FOR
             NA GRUDZIEŃ                        DECEMBER
        Papieska intencja ewangelizacyjna         In a year marked by the global Covid-19
            na grudzień 2020:             pandemic, the Holy Father shares with us the
    Módlmy się, aby nasza osobista relacja
                                 secret of Jesus’ life, “the key for us to be able
    z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez       to enter into dialogue with the Father”: prayer.
    Słowo Boże i przez życie modlitwy.            Through a life of prayer, it is possible to have
    Ostatni trzej papieże już na początku pontyfikatu
    wzywali do odnowienia relacji z Bogiem. Żarliwy   a personal and profound relationship with
    apel Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi   Jesus Christ and to change our hearts. Prayer—
    Chrystusowi to jedne z najbardziej znanych słów   listening to Jesus, contemplating Jesus,
    Jana Pawła II. Przypomniał je, rozpoczynając swój     speaking with Him as with a friend—
    pontyfikat także Benedykt XVI. Z kolei papież    transforms our lives. It is the path to drawing
    Franciszek w kazaniu inauguracyjnym wprost      closer to the Father.
    zauważył, że centrum powołania chrześcijańskiego
    stanowi Chrystus, i zachęcał, byśmy Go strzegli w     The text of the December 2020 prayer intention:
    naszym życiu. Dlaczego jest to takie ważne? Bo   The heart of the Church’s mission is prayer.
    żywa wiara jest relacją, jest odpowiedzią na miłość.   Prayer is the key for us to be able to enter into
    A o relacje, także na płaszczyźnie religijnej, trzeba   dialogue with the Father. Every time we read a
    dbać, najlepiej przez bycie razem. Modlitwa,     short passage from the Gospel we hear Jesus
    wyjaśnia Franciszek, to jest ufność i otwieranie  speaking to us. We have a conversation with Jesus.
    serca, to żywe spotkanie.                 We listen to Jesus and we reply. And this is prayer.
    Miesiąc grudzień, to miesiąc Adwentu, świadomego     By praying, we change reality. And we change our
    oczekiwania  na  Boga  przychodzącego   do    hearts. Our heart changes when we pray.
    człowieka. Ojciec Święty zachęca, aby w tym czasie    We can do many things, but without prayer, it does
    nasza relacja z Jezusem była ożywiana przez Słowo     not work. We pray that our personal relationship
    Boże i przez życie modlitwy. Obyśmy, jak      with Jesus Christ be nourished by the Word of God
    Apostołowie, zatęsknili za zażyłością z Ojcem.    and a life of prayer.
    Nigdy nie jest za późno na prośbę: Panie, naucz nas    In silence, everyone, each one in heartfelt prayer.
    się modlić.
                                   FOR WIGILIA: THE POLISH CHRISTMAS
                                        WAFERS (OPŁATKI)
               WIGILIA               For those of you who are not familiar with the
    Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych
                                 wafers, they are a traditional part of the
    w rodzinie chrześcijańskiej jest Wigilia Bożego   Christmas Eve supper (Wigilia). At the sight of the
    Narodzenia. Według starodawnego zwyczaju, po     first star in the sky on Christmas Eve, the dinner
    zachodzie słońca, zgodnie z praktyką pierwszych   may begin. But first, the Christmas wafers are to
    chrześcijan, spożywa się obiad postny, złożony
    z kilkunastu potraw. Uczta ma charakter religijny,  be shared by all who will partake of the meal.
    uroczysty, przewodniczy jej zwykle ojciec rodziny  Each person holds a piece of wafer and then
    lub osoba najstarsza w domu.               offers a piece to another. As each person cracks
    Proponowany porządek Wieczerzy:              off a piece of wafer from the other, they offer
    - odczytanie fragmentu Ewangelii             good wishes of the season and for the New Year,
        św. Łukasza o Narodzeniu Jezusa;          to each other. Past offenses are forgiven and
    - wspólna modlitwa – pacierz rodzinny
    - dzielenie się opłatkiem                 reconciliation takes place. Once everyone’s wafer
          i składanie sobie życzeń;           has been shared with one another, the Christmas
    - spożywanie potraw wieczerzy wigilijnej;         Eve supper begins. In the Polish tradition, the
    - wspólny śpiew kolęd  i pieśni o Bożym      supper is usually meatless in keeping with the old
    Narodzeniu.                        practice of fasting before the feast day.
   1   2   3   4