Page 1 - April 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

Rzymsko-Katolicka Polska Parafia                Duszpasterstwo Prowadzą
                                                  Księża Chrystusowcy
                      p.w. Św. Agaty


                         th
                  3239 South 9 Street, St. Louis, Missouri 63118-2629

                          Phone/ Tel. 314-772-1603

             www.polishchurchstlouis.org · e-mail: parishoffice@polishchurchstlouis.org

          Biuro Parafialne – regularne godziny / Parish Office – regular hours:  Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.
     *Podczas stanu pandemii - ograniczone godziny, prosimy zostawić wiadomość na poczcie głosowej, odpowiemy jak najszybciej
    *During stay-at-home mandate - limited hours, please leave voicemail message and your call will be returned at earliest convenience

      ZWYKŁY HARMONOGRAM MSZY św. (po polsku)          REGULAR MASS SCHEDULE (in English)
            Niedziela   10:00 & 12:00      Saturday Vigil  4:30 p.m.  ·  Sunday 8:00 a.m.
             Piątek    19:00                  Weekdays - Mon-Thur  8:00 a.m.
     * W związku z trwającym stanem pandemii i niedającego się  * Due to projected spread of the coronavirus and following
      przewidzieć ustania stanu zagrożenia zdrowia i życia  the recommendations of the health and government
      Arcybiskup St. Louis, Robert Carlson przedłużył czas  officials Archbishop Robert Carlson has suspended all
       odwołania publicznych Mszy św. i nabożeństw do     public liturgies of the Holy Week and beyond. This
              22 kwietnia 2020.             announcement extends the previous mandate.
    W tym czasie módlmy się szczególnie za wszystkich chorych,  During this pandemic time, let us pray for those who are
     za zarażonych wirusem, za wszystkich, którzy leczą i są  sick, affected by the coronavirus and for those who care
      zaangażowani w służbie zdrowia, a także polecajmy      for ill people and for all who have died.
        Miłosierdziu Bożemu wszystkich zmarłych.


     MIESIĘCZNY BIULETYN  MONTHLY NEWSLETTER
    SZANOWNI PARAFIANIE I PRZYJACIELE KOŚCIOŁA ŚW. AGATY   DEAR PARISHIONERS, VISITORS AND FRIENDS OF ST. AGATHA

    W czasie niepewności i wyzwań musimy ciągle prosić Jezusa During this time of uncertainty and challenges, we must
    o uzdrowienie i ochronę oraz by umocnił naszą wiarę. On jest keep asking Jesus to heal and protect us, to give us strength.
    zawsze blisko nas i obdarza nas Miłością. Jezus obiecał nam: He is not distant and disinterested in us and the world. Jesus
    „Ja Jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata” (Mt 28, has promised us: “I am with you always, to the close of the
    20).                          age” (Mt 28, 20).

    Modlitwa na różańcu jest najpotężniejszą bronią na niebie i With the rosary, we hold the most powerful weapon on
    na ziemi. Błagajmy o zmiłowanie! W Suplikacjach i Litanii heaven and earth. Storm heaven’s gates! In the Litany of the
    do Wszystkich Świętych modlimy się: „Od zarazy, głodu i Saints, we pray: “From plague, famine, and war, O Lord,
    wojny, o Panie, wybaw nas”. Liczmy na pomoc naszych deliver us.”
    niebiańskich aniołów i świętych, którzy stale zapewniają nas, Let us count on the help of our heavenly angels and saints
    że Bóg nigdy nie zawiedzie naszych modlitw.       who constantly assure us that God will never fail to hear our
                                prayers.
    Św. Agata jest patronką pielęgniarek. Otoczmy modlitwą i
    życzliwością wszystkie pielęgniarki, zwłaszcza te, które są na St. Agatha is the patron saint of nurses. Let us lift up all
    pierwszej linii walki, aby ratować zagrożone życie.   nurses, especially those who are on the front line of the
                                battle to save lives.
   1   2   3   4   5   6