Page 3 - June 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 3

Niedziela Wielkanocna / Easter Sunday


      Wielki Piątek - Adoracja Bożego grobu.                  Zbigniew Florek – Drzewko Nadziei.
      Good Friday - Adoration of the Lord’s                   Zbigniew Florek – Tree of Hope
            tomb.


                           Teresa i Andrzej Blek – troska o ogród róż
                        Teresa and Andrzej Blek – tending to the garden of roses
                         Prośby o Modlitwę / Prayer List

           Prośba o modlitwę o łaskę zdrowia za: / Prayer for healing or good health for:


     All the Sisters who have served St. Agatha Parish   Maria Wisła-Giergielewicz   Anna Gulińska
     Teresa Berberich   Marjorie Schneider    Vince Smugala         Aleksander Górka
     Zdzisław Guliński   Anna Cybulska       Stanisław Madej        Marek Jankowicz
     Józef Skudrzyk    Kay Paluch
                            Żywność dla Ubogich / Food Pantry

             Dziękujemy wszystkim osobom, które przynoszą jedzenie dla biednych albo zostawiają pieniądze w Pudełkach dla
             Biednych umieszczonych przy wyjściach do kościoła. Mamy około 110 biednych rodzin, które mieszkają w granicach parafii
             św Agaty. Te rodziny przychodzą, co miesiąc po jedzenie i różną inną zapomogę. Niech Bóg Was błogosławi! Modlimy się
             za Wami.                               Siostry przy Parafii Św. Agaty

     Thank you to all who bring food for our Food Pantry and/or put money in the Poor Boxes near the church doors. We have about 110 needy families
     who live in our parish boundaries. These families come monthly for food and other assistance when needed. God bless you! We pray for you.
                                             The Sisters here at St. Agatha Food Pantry

             Modlitwa za Ojców                     A prayer for Fathers

       Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom – i młodym, i starym.   God, bless the fathers, all fathers - young and old.
      Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje dziecko w  Bless the young father who holds his baby in his arms for the first
      ramionach. Daj mu silę, aby mógł zaspokoić potrzeby dziecka, ale przede  time. Give him strength, so that he is be able to satisfy the baby's
       wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce.  needs, but mostly give him love, so he can fill his hungry heart.
      Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka. Daj mu  Give him time and willingness to become his child’s friend. Give
       mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość w wychowywaniu. Uczyń go  him wisdom, patience, and the ability to be fair in raising his child.
      bohaterem w oczach dziecka. W ten sposób słowo "ojciec" będzie zawsze  Make him a hero in the child’s eyes. Herby, the word "father" will
          dla niego symbolizowało człowieka prawego i tego,    always symbolize for the child a righteous person, and the one
              który potrafi wszystko.                   who can do everything.
      Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które – według nich – nie  God, bless also the fathers of older children, who, in their opinion, did not fulfill the
      spełniły ich nadziei. Ojcom, którzy są zmęczeni pracą dla swych dzieci,  Father’s hopes. Bless the Fathers who are tired of working for their children’s
      którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne, buntownicze.  benefit, to whom the children seem thoughtless, ungrateful, critical, rebellious.


                                                          3
                        Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4