Page 2 - June 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 2

SZANOWNI PARAFIANIE I PRZYJACIELE KOŚCIOŁA ŚW. AGATY   DEAR PARISHIONERS, VISITORS AND FRIENDS OF ST. AGATHA
    W duchu wiary i miłości patrzymy na serce naszego Boga In the spirit of faith and love, we look at the heart of our God
    Zbawcy. Otwarte serce to nie tylko symbol, ale także the Savior. An open heart is not only a symbol, but also a
    rzeczywistość. Mówi nam, że Jezus próbował w różny sposób reality. He tells us that Jesus tried to prove to us in different
    udowodnić nam, jak nas ukochał. Oddał za nas swe życie na ways how much he loved us. He gave his life for us on
    Golgocie. Potwierdzeniem tego faktu jest przebite serce Golgotha. This fact is confirmed by Jesus' pierced heart. This
    Jezusa. W tym miesiącu szczególnie przejęci tą prawdą month, particularly affected by this truth, we promise Jesus
    przyrzekamy Jezusowi naszą wdzięczność, pragniemy our gratitude; we would like to apologize for insults and
    przeprosić za zniewagi i niedbalstwa, a nade wszystko wyznać negligence, and above all confess our love to him.
    mu naszą miłość.

         Czas Zwykły w Liturgii – 9 Tydzień           Ninenth Week In Ordinary Time Begins

    Niedziela Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna w Kościele drugą część The second part of the Ordinary Times of the Liturgical Year begins and
    okresu liturgicznego - zwykłego. W tym czasie obowiązuje zielony kolor szat will last until the first Sunday of Advent. The reason for the Liturgical Year
    liturgicznych, symbolizujący nadzieję, odrodzenie i pełnię Ducha Świętego. is to help believers through their faith, hope and love to share more fully in
    Potrwa do pierwszej niedzieli Adwentu.          the entire mystery of Christ as it is unfolding throughout the year.

      14 Czerwca – Najświętszy Sakrament – Boże Ciało     Most Blessed Sacrament – Corpus Christi – June 14

    Eucharystia jest nie tylko pokarmem w drodze do zbawienia, ale także As Jesus is present in the Blessed Sacrament adore him and thank him for
    sakramentem ofiary i obecności Chrystusa. Dlatego stanowi przedmiot all that he has done for us unworthy sinners. Also as Jesus looks at you in
    szczególnej czci wiernych. Chleb i wino jako postacie, pod którymi obecne the Blessed Sacrament ask him for whatever healing you need. Try to put
    jest Ciało i Krew Chrystusa, dobrze ukazują istotę Najświętszego words on the deepest healing of your life that you need and ask Jesus to
    Sakramentu. Przyjmowanie Ciała Pańskiego w Komunii Świętej pogłębia heal you.

    zjednoczenie z Bogiem, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Kto spożywa moje  June 19 - Sacred Heart Of Jesus
    Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Dzięki temu
    następuje pogłębienie i odnowienie życia łaski otrzymanego na chrzcie św.  This solemnity honors the Most Sacred Heart of Jesus and occurs on the
                                Friday after the 2nd Sunday after Pentecost. This feast, unlike most of the
        19 Czerwca – Najśw. Serca Pana Jezusa
                                major liturgical solemnities, does not celebrate a particular event in the
    Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku History of Salvation. It commemorates this salvation itself. It celebrates the
    ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku truth that God is love and He desires all generations to discover Him
    Bogu poprzez to nabożeństwo. Sam Chrystus nadał temu nabożeństwu through Christ and respond to His love. We can elicit such a response
    wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, more readily by contemplating the sufferings of Christ for us. The pierced
    mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do heart on the cross is a symbol of this suffering. From it flowed “blood and
    wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest water, the fountain of sacramental life in the Church” (Preface).

    miłością. Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.  June 21 – Father’s Day
    Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość, obchodzona w piątek po oktawie
    Bożego Ciała.                      Today we thank our fathers, grandfathers and brothers for the unwavering
                                testimony of stability, strength and faithfulness that you have shown in your
            21 Czerwca – Dzień Ojca
                                family, parish and social life. Thank you to those men who have been
    Dziękujemy dzisiaj naszym ojcom, dziadkom, braciom za wszystkie te involved in various roles and functions of the church for many years. Best
    przejawy stabilności i wierności w życiu rodzinnym, parafialnym, wishes to all Fathers: A hundred years of grace and love from God to his
    społecznym. Dziękujemy tym, których widzimy poprzez długie lata people!

    zaangażowanych w różnych rolach i funkcjach w kościele.      June 24 – Birth of St. John The Baptist
    Składamy życzenia najlepsze: Sto lat w łasce i miłości od Boga i ludzi!
                                John the Baptist is the only saint whose birthday is observed by the
     24 Czerwca – Uroczystość Narodzin Jana Chrzciciela
                                Church. St. Luke tells us in his Gospel that John was conceived in a
    Uroczystość narodzin Jana Chrzciciela przypomina nam, że Bóg ma dla miraculous manner and that his parents were Zachary and Elizabeth. John
    każdego z nas wyjątkowy i niepowtarzalny plan i jest większy od naszych challenges us Christians to the fundamental attitude of Christianity - total
    zwątpień. Pan, który towarzyszył swojemu Poprzednikowi na drodze dependence on the Father, in Christ. Except for the Mother of God, no one
    wzrastania i duchowego rozwoju, jest także obecny w swoim Kościele, had a higher function in the unfolding of salvation. Yet the least in the
    pośród swoich uczniów. Nieustannie rodzi nas do życia wiecznego i kingdom, Jesus said, is greater than he, for the pure gift that the Father
    pozwala nam samym wspierać Go w rodzeniu do wiary innych, którzy gives.
    zostali powierzeni naszej opiece.
                                     June 29 – Solemnity Of Ss. Peter And Paul
    29 Czerwca – Uroczystość św. Piotra and Pawła apostołów
                                The Solemnity of Ss. Peter and Paul - The day marks the final high holy
    Wspaniały dzień apostołów Piotra i Pawła, by wysławiać Imię Pana i głosić day in the Church’s summer “holiday season.” It is the great festival of the
    Jego potęgę. Kościół założony na fundamencie dwunastu apostołów city of Rome and of the Roman Rite.
    zawsze otaczał szczególną czcią dwóch spośród nich: Piotra, któremu Pan
    powierzył najwyższą władzę pasterską, i Pawła, który rozniósł słowo
    Ewangelii po całym Imperium Romanum.

     2
                        Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4